ข่าว & ประชาสัมพันธ์

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพที่ดี

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ กับสำนักงานประกันสังคมและโรงพยาบาลการุณเวช สาขาอยุธยา โดยโรงพยาบาลได้เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับพนักงานบริษัทฯ ทางโรงพยาบาลเร่งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพจึงเกิดโครงการให้คำแนะนำและปรึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงให้กับพนักงานบริษัทขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

Scroll to Top