ศักดิ์พัฒนา

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

การประดิษฐ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ,ยารักษาโรค,วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น

การออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น

บทลงโทษของผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ถ้าถูกจับได้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ต้องเสียค่าละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์บทลงโทษเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง : มีโทษปรับ 20,000 – 200,000 บาท หากทำเพื่อการค้ามีโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 4 ปีหรือปรับ 100,000 – 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม (สนับสนุนให้เกิดการละเมิด) : มีโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท หากทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุก 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือ 50,000 – 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็น บุคคลธรรมดา ผลงานลิขสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองตลอดชีวิตผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี หากเป็น นามแฝง/นิติบุคคล จะได้รับการคุ้มครอง 50 ปี นับแต่สร้างสรรค์หากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิตลงสิทธิในการครอบครองลิขสิทธิ์นั้นจะตกแก่ทายาท(ในระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี)

อ้างอิง :

  • http://www.nsru.ac.th/nsrubi/article/showarticle.asp?id=0000000001http://term.wikidot.com/blog:software-licenses
  • http://www.dejudomlaw.com/ip/patents/patent-act/
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Product_designhttp://library.siam-legal.com/thai-law/copyright-act-b-e-2537-penalties-sections-69-78/

หมายเหตุ : สินค้าสิทธิบัตรลอกเลียนรูปแบบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหาย

สินค้าสิทธิบัตร ศักดิ์พัฒนา

                                                                      รถเกี่ยวข้าวสินค้าสิทธิบัตรเลขที่        

                                                                                         45832     รถเกี่ยวข้าวสินค้าสิทธิบัตรเลขที่        

                                                                                         45833     รถเกี่ยวข้าวสินค้าสิทธิบัตรเลขที่        

                                                                                         45838     รถเกี่ยวข้าวสินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     

                                                                                          5665      ระบบท่อขึ้นข้างฝาถังบนท่อออกจากถังเก็บรถเกี่ยวข้าว

อุปกรณ์เก็บเกี่ยวด้านหน้า

                                                                 สินค้าสิทธิบัตรเลขที่       

                                                                                         34856      ขาก้ามปูสางข้าวของรถเกี่ยวข้าว

                                                                                         30976      เพลาคอรางแบบแยกส่วนของรถเกี่ยวข้าว

                                                                                         46803      อุปกรณ์เก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวข้าว

                                                                                         46806      ชิ้นส่วนอุปกรณ์ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

การนวดคัดแยกผลผลิต

                                                                  สินค้าสิทธิบัตรเลขที่       

                                                                                         29606       โครงตู้ของรถเกี่ยวข้าว     

                                                                                         46804       ถังบรรจุเมล็ดธัญพืชของรถเกี่ยวข้าว

                                                                                         46807       ถังบรรจุเมล็ดธัญพืชของรถเกี่ยวข้าว

                                                                                         45394       อุปกรณ์นวดข้าวของรถเกี่ยวข้าว

การลำเลียงส่งถ่ายและอุปกรณ์

                                                                  สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         

                                                                                         29342       แกนปั่นกระจายฟางข้าวของรถเกี่ยวข้าว

สินค้าสิทธิบัตร ศักดิ์พัฒนา

                                                                  สินค้าสิทธิบัตรเลขที่       

                                                                                         45832     รถเกี่ยวข้าว

                                                                                         45833     รถเกี่ยวข้าว

                                                                                         45838     รถเกี่ยวข้าว

                                                                       สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     

                                                                                          5665      ระบบท่อขึ้นข้างฝาถังบนท่อออกจากถังเก็บรถเกี่ยวข้าว

การควบคุมและส่งถ่ายกำลัง

                                                                 สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         

                                                                                          10162       ระบบส่งกำลังแบบสายพานแยกฉุดปั๊มไฮโดรลิคคู่พ่วงข้อต่ออิสระรถเกี่ยวข้าว

                                                                                          10163       ระบบส่งกำลังแบบสายพานแยกฉุดปั๊มไฮโดรลิคสำหรับรถเกี่ยวข้าว

                                                                                          10364       ระบบส่งกำลังแบบสายพานฉุดเพลาทดรอบพ่วงปั๊มไฮโดรลิคสำหรับรถเกี่ยวข้าว

                                                                                          30714       ชุดเพลาส่งกำลังท้ายเครื่องขนาดเล็กรถเกี่ยวข้าว    

                                                                                          43294       ชุดเพลาส่งกำลังท้ายเครื่องรถเกี่ยวข้าว

                                                                                          46805       ถังพักน้ำมันไฮโดรลิครถเกี่ยวข้าว

                                                                                          45831       หัวที่นั่งขับรถเกี่ยวข้าว     

                                                                                          45834       ส่วนหัวรถเกี่ยวข้าว 

                                                                                          45836       หัวที่นั่งขับรถเกี่ยวข้าว      

                                                                                          45837       หัวที่นั่งขับรถเกี่ยวข้าว     

                                                                                          47497       ตะแกรงครอบอุปกรณ์ ถ่ายเทความร้อนของรถเกี่ยวข้าว    

                                                                                          47498       อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนของรถเกี่ยวข้าว

การขับเคลื่อนช่วงล่าง

                                                                             สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         

                                                                                           19165       ลูกโรลเลอร์      

                                                                                           27348      กล่องเกียร์ระบบเฟืองเฉพาะชิ้น 4 เพลา  

                                                                                           37765      โครงร่างคานโค้งของรถเกี่ยวข้าว

                                                                                           43296      ล้อนำ (ล้อนำ 18 นิ้ว รถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่)

                                                                                           37765      โครงร่างคานโค้งของรถเกี่ยวข้าวสินค้า

                                                                                           45393      วงล้อหมุนขับเคลื่อนสำหรับรถเกี่ยวข้าว

                                                                            สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     

                                                                                           6349        ยางรองใบแทรค

                                                                                           8703        เฟืองจานโซ่แทรคชนิดแยกชิ้น

                                                                                           9554        ล้อนำแยกส่วนรถเกี่ยวข้าว 

รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช

                                                                            สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         

                                                                                          45839      รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช        

                                                                                          45840      รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช(หัวตัด)

                                                                                          45841      รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช(หัวแอร์)

                                                                                          46217      รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืชระบบขับเคลื่อน 4 ทิศทางของเกียร์ทดผ่อนแรง

                                                                                          10702      ห้องที่นั่งขับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

รถเกี่ยวข้าวโพด

                                                                            สินค้าสิทธิบัตรเลขที่         

                                                                                          44985                รถเกี่ยวข้าวโพดสินค้า

                                                                            อนุสิทธิบัตรเลขที่       

                                                                                          1502003121          เทเลอร์ลากจูงหัวเกี่ยวข้าวโพด

หัวเกี่ยวข้าวโพด

                                                                           สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่        

                                                                                          10908                ส่วนประกอบหัวเกี่ยวข้าวโพด

                                                                                          1502000694       อุปกรณ์การตัดสำหรับเก็บเกี่ยวข้าวโพด    

                                                                                          1502000695       ชุดเฟืองของอุปกรณ์เก็บเกี่ยวข้าวโพด

                                                                                          1502000696       อุปกรณ์ลดแรงเสียดทานและแรงสั่นสะเทือนของหัวเกี่ยวข้าวโพด

                                                                                          1502000697       เฟือง 

                                                                                          1502000698       อุปกรณ์การตัดสำหรับรถเกี่ยวข้าวโพด

                                                                                          1502000699       ส่วนฝาครอบของชุดหัวเกี่ยวข้าวโพด

                                                                                          1502000700       ส่วนฝาครอบของชุดหัวเกี่ยวข้าวโพด

                                                                                          1502000702       อุปกรณ์การตัดสำหรับรถเกี่ยวข้าวโพด

การขับเคลื่อนและหมุนเลี้ยว

                                                                            สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่       

                                                                                          5608                 ระบบฟรีมูเล่ปั๊มแรงดันสูง

อื่น ๆ

                                                                            สินค้าสิทธิบัตรเลขที่           

                                                                                          10702               ห้องที่นั่งขับติดตั้งเครื่องปรับอากาศสินค้าสิทธิบัตรเลขที่           

                                                                                          39997               กระเป๋าสะพาย

Scroll to Top