ข่าว & ประชาสัมพันธ์

ซ้อมดับเพลิง

กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งมีการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงโดย บริษัท ซานโต โฟร์เทรนนิ่ง จำกัด สถานที่ฝึกอบรมที่ บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด

ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565

Scroll to Top