รถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก

   

       เอสเอส 320 หัวที่นั่งมีผ้าคลุม              เอส เอส อาร์ 320 หัวที่นั่งด้านข้าง                            เอสเอส 320 (สีพิเศษ)                      

 

                 เอสเอส 300 ปี 58                               เอสเอส 300 ปี 59                                       เอสเอส 300  black bird                                                

                   เอส เอส  200                                                          เอส เอส 100