สิทธิบัตร (Patent)

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ,ยารักษาโรค, ,วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์วเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น

 

บทลงโทษของผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  • ถ้าถูกจับได้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ต้องเสียค่าละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์
  • บทลงโทษเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง : มีโทษปรับ 20,000 - 200,000 บาท หากทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับ 100,000 - 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม (สนับสนุนให้เกิดการละเมิด) : มีโทษปรับ 10,000 - 100,000 บาท หากทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุก 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือ 50,000 -  400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • หากเป็น บุคคลธรรมดา ผลงานลิขสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองตลอดชีวิตผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี  หากเป็น นามแฝง/นิติบุคคล จะได้รับการคุ้มครอง 50  ปี นับแต่สร้างสรรค์
  • หากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิตลงสิทธิในการครอบครองลิขสิทธิ์นั้นจะตกแก่ทายาท(ในระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี)

        อ้างอิง: http://www.nsru.ac.th/nsrubi/article/showarticle.asp?id=0000000001

                   http://term.wikidot.com/blog:software-licenses

                                                ** หมายเหตุ: สินค้าสิทธิบัตรลอกเลียนรูปแบบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหาย

สินค้าสิทธิบัตรศักดิ์พัฒนา 

♦♦ รถเกี่ยวข้าว

                                                               

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     22991          รถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     45838          รถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     45832          รถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     45833          รถเกี่ยวข้าว

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     2492        รถเกี่ยวข้าวระบบท่อเพลาเกลียวลำเลียงแยกอิสระ   

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     5665        ระบบท่อขึ้นข้างฝาถังบนท่อออกจากถังเก็บรถเกี่ยวข้าว

 

►อุปกรณ์เก็บเกี่ยวด้านหน้า

                                                              

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     24620          ชิ้นส่วนกันการสึกหรอของส่วนบังคับแกนเพลา

                                                   (ยางผุบโผล่)

                                                               

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     24537          ตัวจับราวลูกจกของรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     26273          อุปกรณ์เก็บเกี่ยวข้าวของเครื่องจักรกลในการเกษตร

                                                  (หน้ากี่ยวแบบ 2 ส่วน)

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     38033          อุปกรณ์ยึดจับ

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     38158          ชิ้นส่วนกันการสีกหรอของส่วนบังคับแกนเพลา

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     33420          อุปกรณ์ลำเลียงต้นข้าวของรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     37361          ชิ้นส่วนประกอบรถเกี่ยวข้าว(ชิ้นส่วนหนวดกุ้งของ

                                                  รถเกี่ยวข้าว)

                                                              

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     37362          ชิ้นส่วนประกอบรถเกี่ยวข้าว (ชิ้นส่วนหนวดกุ้งชนิด

                                                  ขาตรงของรถเกี่ยวข้าว) 

                                                

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     34856          ขาก้ามปูสางข้าวของรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     30976          เพลาคอรางแบบแยกส่วนของรถเกี่ยวข้าว

                                                 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     40596          อุปกรณ์เก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวข้าว

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     43868          ชุดใบมีดด้านหน้ารถเกี่ยวข้าว 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     46803          อุปกรณ์เก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวข้าว

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     46806          ชิ้นส่วนอุปกรณ์ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     4241        ใบปัดต้นข้าวหลังเกลียวของท่อเกลียวดันรถเกี่ยวข้าว


 

►การนวดคัดแยกผลผลิต

                                                              

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     28284          โครงตู้ของรถเกี่ยวข้าว                                              

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     29606          โครงตู้ของรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     33757          อุปกรณ์เกี่ยวนวดข้าวสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     46804          ถังบรรจุเมล็ดธัญพืชของรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     46807          ถังบรรจุเมล็ดธัญพืชของรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     45394          อุปกรณ์นวดข้าวของรถเกี่ยวข้าว

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     4212        ลูกนวด 10 ใบสลับปัดฟางของรถเกี่ยวข้าว


                                                 

►การลำเลียงส่งถ่ายและอุปกรณ์

                                                    

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     29342          แกนปั่นกระจายฟางข้าวของรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     33755          ท่อลำเลียงเมล็ดธัญพืชแบบปรับได้

                                                 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     43865          เพลาของรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     43866          ท่อลำเลียงสำหรับรถเกี่ยวข้าว

                                                 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     43867          ลูกสางข้าวของรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     44520          ช่องเก็บของพร้อมบันไดข้างรถเกี่ยวข้าว

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     5970        ชุดครัทต์มูเล่เพลาส่งกำลัง

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     6350        ชุดฝาครอบสวิงท่อนท้ายของรถเกี่ยวข้าว


 

►การควบคุมและส่งถ่ายกำลัง

                                                                                                                       

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     10162          ระบบส่งกำลังแบบสายพานแยกฉุดปั๊มไฮโดรลิคคู่

                                                  พ่วงข้อต่ออิสระรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     10163          ระบบส่งกำลังแบบสายพานแยกฉุดปั๊มไฮโดรลิค

                                                  สำหรับรถเกี่ยวข้าว

                                                     

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     10364          ระบบส่งกำลังแบบสายพานฉุดเพลาทดรอบพ่วงปั๊ม

                                                  ไฮโดรลิคสำหรับรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     28283          หม้อกรองอากาศ

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     38159          ชิ้นส่วนกันการสึกหรอของส่วนบังคับแกนเพลา

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     39998          กรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     30714          ชุดเพลาส่งกำลังท้ายเครื่องขนาดเล็กรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     40232          ชุดเพลาส่งกำลังท้ายเครื่องยนต์ของรถเกี่ยวข้าว

                                                   

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     42603          ชุดครัตช์มูเล่เพลาส่งกำลัง

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     43294          ชุดเพลาส่งกำลังท้ายเครื่องรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     44519          เกียร์ทดรอบรถเกี่ยวข้าว(เกียร์ปรับรอบระหว่าง

                                                  เครื่องยนต์กับรถเกี่ยวข้าว)

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     46805          ถังพักนำ้มันไฮโดรลิครถเกี่ยวข้าว

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     45831          หัวที่นั่งขับรถเกี่ยวข้าว

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     45834          ส่วนหัวรถเกี่ยวข้าว

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     45836          หัวที่นั่งขับรถเกี่ยวข้าว

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     45837          หัวที่นั่งขับรถเกี่ยวข้าว

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     47497          ตะแกรงครอบอุปกรณ์ ถ่ายเทความร้อนของรถเกี่ยวข้าว

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     47498          อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนของรถเกี่ยวข้าว

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     6257        ชุดเพลาส่งกำลังท้ายเครื่องรถเกี่ยวข้าว

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     7052        ระบบส่งกำลังแบบพ่วงต่อของแม่ปั๊มไฮโดรลิครถเกี่ยวข้าว


 

►การขับเคลื่อนช่วงล่าง

  

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     19165          ลูกโรลเลอะ

                                                         

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     21464          ซิลยางฝาข้างโซ่

   

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     22564          ใบแทร็คแบบประกอบ 3 ส่วน

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     22990          ลูกกลิ้งของระบบสายพานขับเคลื่อน(ลูกโรลเลอร์)

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     23086          กล่องเกียร์ระบบเฟือง

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     24536          ชิ้นส่วนประกอบระบบสายพานรถเกี่ยวข้าว

                                                  (ใบตีนตะขาบ)

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     26410          ลูกโรลเลอร์(ลูกโรลเลอร์ระบบซีลยาง2ชั้น)  

                                                  

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     27348          กล่องเกียร์ระบบเฟืองเฉพาะชิ้น 4 เพลา

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     30130          เฟือง

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     32304          ชิ้นส่วนตีนตะขาบ   

                                                    

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     37765          โครงร่างคานโค้งของรถเกี่ยวข้าว

   

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     40231          เฟืองสเตอร์

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     40594          เฟืองสเตอร์ 25 ฟัน

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     40597          ชุดเกียร์รถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     42602          ชิ้นส่วนรถเกี่ยวข้าว(การ์ดข้างโซ่)

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     42918          เฟือง     

                                               

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     42919          เฟือง

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     42920          เฟือง

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     43295          ล้อนำ(ล้อนำ 18 นิ้ว รถเกี่ยวข้าวขนาดกลาง)

                                                         

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     43296          ล้อนำ(ล้อนำ 18 นิ้ว รถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่)

   

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่่     43297          ล้อนำ(ล้อนำ 18 นิ้ว รถเกี่ยวข้าวขนาดมาตรฐาน)

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     43298          ล้อนำ(ล้อนำ 20 นิ้ว รถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่)

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     42921          ล้อฟันเฟือง

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     43869          ล้อประกอบสายพานรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     43871          ลูกกลิ้งของระบบสายพานขับเคลื่อน 

                                                 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     44521          (เกียร์สำหรับรถเพื่อการเกษตร) ห้องเกียร์ 4 เพลา

                                                  ของรถเกี่ยวข้าว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     44986          ชิ้นส่วนประกอบสายพานรถเกี่ยวข้าว

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     37765          โครงร่างคานโค้งของรถเกี่ยวข้าว

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     45393          วงล้อหมุนขับเคลื่อนสำหรับรถเกี่ยวข้าว

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     6349        ยางรองใบแทร็ค                                                           

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     8703        เฟืองจานโซ่แทร็คชนิดแยกส่วน

                                                    

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     9554        ล้อนำแยกส่วนรถเกี่ยวข้าว


 

♦♦ รถเกี่ยวข้าวโพด

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     44985          รถเกี่ยวข้าวโพด

 

►อุปกรณ์เก็บเกี่ยวด้านหน้า

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     33756          ชิ้นส่วนอุปกรณ์เกี่ยวตัดของรถเกี่ยวข้าวโพด

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     10908          ชุดหน้าเกี่ยวข้าวโพด

 

►การนวดคัดแยกผลผลิต

                                                              

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     40595          อุปกรณ์แกะเมล็ดข้าวโพดของรถเก็บเกี่ยว  

                                            

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     44522          อุปกรณ์คัดแยกเมล็ดธัญพืช (สะแกรงคัดแยกเมล็ด

                                                  ข้าวโพดของรถเกี่ยวข้าวโพด)  

♦♦ รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่    27168          รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช (เครื่องยนต์อยู่หน้าที่นั่งขับ)

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่    39334          รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่    44518          รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง (รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช

                                                 ขนาดมาตรฐาน)

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่    45839          รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่    45840          รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช(หัวตัด)

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่    45841          รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช(หัวแอร์)

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่    46217          รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืชระบบขับเคลื่อน 4 ทิศทาง

                                                 ของเกียร์ทดผ่อนแรง

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่    10702          ห้องที่นั่งขับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     3215          รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช ระบบเลี้ยวย้าย

                                                    คานหน้าด้วยไฮโดรลิค


 

►การขับเคลื่อนและหมุนเลี้ยว

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     30977          ระบบเลื้ยวของรถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช​

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     40257          รถการเกษตร

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     40258          รถการเกษตร​

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     42605          เพลาสำหรับรถการเกษตร (ขาดุมล้อเฟืองใหญ่ของ 

                                                  รถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช)

                                                                                                      


 

►การฉีดพ่นยา

                                                              

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     28074          ถังบรรจุ  

                                            

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     3216          แขนพร้อมหัวฉีดพ่นยาของรถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช

                                                        

สินค้าอนุสิทธิบัตรเลขที่     5608          ระบบฟรีมูเล่ปั๊มแรงดันสูง  


                                            

►อุปกรณ์ขับเคลื่อน

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     35227         รถพ่วงสำหรับบรรทุกรถทางการเกษตร

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     39333          ชิ้นส่วประกอบของรถฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     42604          ยางสำหรับรถเพื่อการเกษตร (ล้อโฟมพลาสติกขนาด

                                                  มาตรฐาน) 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     43870          ล้อรถ​


 

♦♦ รถจอบหมุนไฮโดรลิค

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่    19904           ถังพักน้ำมันไฮโดรลิค 

 

    

►การควบคุมและส่งถ่ายกำลัง

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     27445          กล่องเกียร์กลางรถจอบหมุน ​

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     31635         กล่องเกียร์ปั่นโรตารี่รถจอบหมุน

 

 

♦♦ อื่น ๆ

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่    10702          ห้องที่นั่งขับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 

สินค้าสิทธิบัตรเลขที่     39997          กระเป๋าสะพาย