รางวัล เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 

 โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร 

 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2555

 รางวัล เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 

 โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร 

 ให้ไว้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2556

  

 

 

 ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับรองผลการทดสอบสมรรถนะด้านความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวเครื่องเกี่ยวนวดข้าวรวม

ไม่เกิน ร้อยละ 3   ให้ไว้ ณ วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2556  

  

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้รับรองการทดสอบสมรรถนะด้านความสามารถการทำงานในพื้นที่ดินอ่อน (นาหล่ม)

ผ่านการทดสอบ  ให้ไว้ ณ วันที่  7 มีนาคม 2557